پکیج های درمانی

نوع عمل قیمت اتباع
(تومان)
قیمت اتباع
(دلار)
بررسی کامل قلبی 5,000,000 200
آنژیوگرافی 19,000,000 600
آنژیوگرافی بای پس 27,000,000 900
آنژیوگرافی چهاررگ مغزی 22,000,000 700
آنژیوپلاستی یک رگ و یک استنت بدون وسیله 49,000,000 1600
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله 70,000,000 2300
آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله 60,000,000 2000
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ دو استنت بدون وسیله 60,000,000 2000
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ یک استنت بدون وسیله 55,000,000 1800
آنژیو+سه رگ سه استنت بدون وسیله 80,000,000 2700
آنژیوگرافی مغز+ آنژیوپلاستی مغز+ گذاشتن فیلتربدون وسیله 55,000,000 1800
ابلیشن 2800-بدون وسیله 55,000,000 1800
ابلیشن 4500-بدون وسیله 70,000,000 2300
EPS- 25,000,000 800
کت چپ و راست مادرزادی 22,000,000 700
پیس تک حفره PPM-VRبدون وسیله 28,000,000 900
پیس دو حفره PPM-DR بدون وسیله 28,000,000 900
تعویض ژنراتور بدون وسیله 35,000,000 1200
والوپلاستی دریچه میترال و یا آئورت به تنهایی 50,000,000 1700
والوپلاستی دریچه ریوی 50,000,000 1700
بستن PDA -ASD-PFO بدون کاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 39,000,000 1300
بستن PDA -ASD-PFO باکاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 55,000,000 1800
CRT-بدون وسیله 55,000,000 1800
FFR (آزاد) 16,000,000 500
تعویض ژنراتور PPM یا لید 15,000,000 500
انژیوگرافی با دستگاه سی تی اسکن 11,000,000 400
بررسی قلب با دستگاه ام ار ای 11,000,000 400
ICD تک یا دوحفره ای بدون وسیله 28,000,000 900
Anjio+CABG 140,000,000 4700
CABG 130,000,000 4300
MVR 130,000,000 4300
MVR+AVR 140,000,000 4700
CABG+MVR 16,000,000 500
راینوپلاستی 40,000,000 1300
ابدومینوپلاستی (شکم-پهلو) 50,000,000 1700
ابدومینوپلاستی (شکم-پهلو-کمر) با تزریق و فرم دهی باسن 60,000,000 2000
ابدومینوپلاستی و مستوپکسی 70,000,000 2300
تخلیه چربی (لیپوماتیک-بسته) شکم و پهلو 40,000,000 1300
تخلیه چربی شکم و پهلو و پشت + تزریق به باسن 50,000,000 1700
تخلیه چربی (لیپوماتیک-بسته) دو بازو (ساکشن خالی) 40,000,000 1300
تخلیه چربی (لیپوماتیک) دو بازو (ساکشن و عمل باز) 50,000,000 1700
تخلیه چربی (لیپوماتیک-بسته) دو ران (ساکشن خالی) 50,000,000 1700
تخلیه چربی دو ران (ساکشن و عمل باز) 60,000,000 2000
تخلیه چربی (لیپوماتیک-بسته) غب غب 25,000,000 800
ماموپلاستی و ابدومینوپلاستی 80,000,000 2700
کارگذاری پروتز سینه به تنهائی (بدون هزینه پروتز) 45,000,000 1500
سپتوپلاستی 21,000,000 700
لیبیوپلاستی 17,000,000 600
جنیکوماستی 30,000,000 1000
کوله سیستکتومی 30,000,000 1000
لاپاراسکوپی -کوله سیستکتومی 40,000,000 1300
Breast mass 16,000,000 500
HTO 28,000,000 900
Bilatrah HTO 35,000,000 1200
Lobectomy 28,000,000 900
total thyroiedectomy 37,000,000 1200
total thyroiedeetomy 37,000,000 1200
فتق شکم Ventral 21,000,000 700
فتق اینگوئینال یک طرفه 19,000,000 600
امبلیکال هرنیـا 17,000,000 600
فتق اینگوئینال دو طرفه 25,000,000 800
فتق شکمی Incisional neraia 25,000,000 800
Breast mass 15,000,000 500
مستکتومی 25,000,000 800
مستکتومی 35,000,000 1200
بای پس معده 90,000,000 3000
Hemorrhoid 16,000,000 500
(HERNIA (TAPP 37,000,000 1200
Fistulectomy 15,000,000 500
آپاندیس 19,000,000 600
اسلیو معده 80,000,000 2700
واریکوسل یک طرفه 16,000,000 500
واریکوسل دو طرفه 19,000,000 600
PCNL بدون کمک جراح 32,000,000 1100
PCCL 21,000,000 700
Pilonidal cyst 16,000,000 500
سیستوسکپی باهتلینگRemoval DJ 13,000,000 400
urethroscopy با تخت بستری 15,000,000 500
urethroscopy بدون تخت 11,000,000 400
Cystoscopy + ing 16,000,000 500
open prostat 32,000,000 1100
TURB 21,000,000 700
TURP 29,000,000 1000
MC donald 15,000,000 500
Bartholincyst 15,000,000 500
سزارین 20,000,000 700
هیستروسکوپی D1&Cبا هتلینگ 16,000,000 500
Ovarin Cyst 21,000,000 700
LAP=ovarin cyst 25,000,000 800
D&C 16,000,000 500
TAH 25,000,000 800
APR Entrocel 27,000,000 900
Menisectomy 30,000,000 1000
ACL+MENISC+CHONDROPLASTY 35,000,000 1200
Total kneeهتلینگ 3شب 45,000,000 1500
Total kneeهتلینگ 3شب 50,000,000 1700
Total hipهتلینگ سه شب 50,000,000 1700
CTS با تخت بستری 17,000,000 600
Removal plat 21,000,000 700
DHS 31,000,000 1000
Bipollar 31,000,000 1000
Hallux Valgus 22,000,000 700
Bilatral total kneeهتلینگ سه شب 80,000,000 2700
Fess 32,000,000 1100
تانسیلکتومی 16,000,000 500
کاشت حلزون 300,000,000 10000
Fess+septo 35,000,000 1200
ید درمانی 25,000,000 800
بررسی وجود تومورهای سرطانی-پت اسکن 20,000,000 700
لوتیشیوم 30,000,000 1000
ناخنک بدون گرافت با بیهوشی 8,000,000 300
DCR 12,000,000 400
ناخنک با گرافت با بیهوشی 8,000,000 300
استرابیم یک عضله بدون هتلینگ 11,000,000 400
استرابیم دو عضله بدون هتلینگ 12,000,000 400
فیکو یک چشم-بدون هتلینگ 9,000,000 300
فیکو دو چشم بدون هتلینگ 15,000,000 500
Bilat CTR 16,000,000 500
بلفاروپتوزبدون هتلینگ 10,000,000 300
بلفاروپلاستی بدون هتلینگ 18,000,000 600
استرابیم سه عضله و بیشتربدون هتلینگ 13,000,000 400
DBS 250,000,000 8300
VNS 65,000,000 2200
Laminectomyبدون آرترودز و فیکساسیون 39,000,000 1300
Spondylolisthesis 60,000,000 2000
هزینه هر شب بستری درسوئیت بخش VIP 8,000,000 300
هزینه هر شب بستری دراتاق بخش VIP 6,500,000 200
هزینه هر شب بستری در بخش ای سی یو 7,000,000 200
هزینه هر شب بستری در بخش سی سی یو 6,000,000 200
هزینه هر شب بستری در بخش اتاق خصوصی 5,500,000 200
هزینه هر شب بستری در بخش معمولی اتاق دو تخته 4,500,000 150

رای شما به این مطلب چیست؟

-6