گوارش

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و کبد در شیراز در بیمارستان کوثر


دکتر حسین دامنگیر

متخصص داخلي و فوق تخصص گوارش و كبد


دکتر سید علیرضا هاشمی

متخصص داخلي و فوق تخصص گوارش و كبد

دکتر سیدمحمد سلیمانی

متخصص داخلي و فوق تخصص گوارش و كبد

دکتر محمد حسن کاظمی

متخصص داخلي و فوق تخصص گوارش و كبد


دکتر محمدجعفر مشفع

متخصص داخلي و فوق تخصص گوارش و كبد

دکتر سیدعلاء کاظمینی

متخصص داخلي و فوق تخصص گوارش و كبد

رای شما به این مطلب چیست؟

+6