گوش و حلق و بینی

دکتر مهدی قائدی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر محمد اسماعیل کوشش

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر کریم بحرانی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني


دکتر مجتبی بهادری جهرمی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني


دکتر جلال حسینی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني


دکتر مسیح طالع

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر بصیر هاشمی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر سعیدرضا توفیقی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر سیمین دوانی پور

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر فرشید شکوهی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر دنیا کرمی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر حسین محمودی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر سیاوش معتضدیان

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر لطفعلی نوروزی

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

دکتر نیکا نیک نژاد

متخصص و جراح گوش و حلق و بيني

رای شما به این مطلب چیست؟

+7