کتابچه آموزش بدو ورود بیمار

مراجعه کننده گرامی، در زمان پذیرش نیاز به دانستن برخی از اطلاعات قبل از بستری شدن می باشد که به همین جهت کتابچه آموزش بدو ورود بیمار تهیه و در دسترس شما مراجعه کنندگان گرامی جهت دانلود ومطالعه قرار گرفته است .  

رای شما به این مطلب چیست؟

+1