روال های پذیرش بستری

آمادگی های قبل از انجام اعمال جراحی در بیمارستان فوق تخصصی کوثر

 1. مراجعه به پذیرش طبقه همکف با در دست داشتن دستور پزشک جهت رزرو نوبت عمل
 2. مراجعه به پذیرش طبقه همکف در تاریخ و ساعت تعیین شده به منظورانجام مراحل تشکیل پرونده
 3. انجام بررسی های لازم در زمینه ابتلا به ویروس کرونا ( تکمیل فرم ، بررسی علایم ، در صورت نیاز مراجعه به اتفاقات ، واحد تریاژ)
 4. مراجعه مجدد به پذیرش طبقه همکف ، به منظور پیگیریهای لازم در مورد معرفی نامه بیمه تکمیلی و پرداخت وجه علی الحساب هزینه عمل(مراجعه به حسابداری ترخیص در صورت امکان صدور معرفی نامه آنلاین، و در صورت نیاز مراجعه به صندوق )
 5. مراجعه به پذیرش طبقه همکف به منظور ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی، تشکیل پرونده و تکمیل فرمهای مورد نظر و ثبت سیستمی مشخصات بیمار توسط متصدی پذیرش
 6. مراجعه به آزمایشگاه، نوارقلب و رادیولوژی بر اساس راهنمایی متصدی پذیرش
 7. مراجعه به پذیرش طبقه همکف و تحویل دادن قبض آزمایش و سایر مدارک به متصدی پذیرش و تحویل گرفتن فرم آمادگی
 8. مراجعه در ساعت مقرر به درمانگاه طبقه پنجم جهت ویزیت متخصص بیهوشی
 9. مراجعه به اتاق آمادگی بخش مورد نظر پس از ویزیت بیهوشی و دریافت آموزشهای لازم
 10. مراجعه به اتاق آمادگی در روز عمل و در ساعت مقرر و ارائه اطلاعات لازم به پرستار اتاق آمادگی به منظور تکمیل اوراق پرونده
 11. پوشیدن لباس مخصوص و انتظار جهت فراخوان به اتاق عمل
 • مراجعین محترم، هرکدام از مراحل فوق با توجه به و ضعیت ابتلا به ویروس کرونا، نوع عمل، نوع بیمه پایه و تکمیلی و قوانین مربوطه(مانند سقف بیمه تکمیلی، امکان صدور معرفی نامه آنلاین و ...)، هزینه عمل، مدارک مورد نیاز، دستورات پزشک و .... ، در هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت بوده و نیازمند مراجعه به سایر واحدها یا طبقات می باشد، به دلیل موانع فیزیکی موجود در فضای ساختمان بیمارستان، امکان متمرکز کردن واحدها در یک طبقه وجود ندارد، از این بابت از شما پوزش می خواهیم و از اینکه با صبوری و آرامش خود ، در ایجاد نظم و تسریع در انجام امور ما را یاری می رسانید، سپاسگزاریم.
مشاهده توضیحات تکمیلی مراحل پذیرش بیماران اسکجول اتاق عمل 
 
 1. مراجعه به پذیرش طبقه همکف با در دست داشتن دستور پزشک جهت رزرو نوبت آنژیوگرافی
 2. مراجعه به پذیرش طبقه همکف در تاریخ و ساعت تعیین شده به منظورانجام مراحل تشکیل پرونده
 3. انجام بررسی های لازم در زمینه ابتلا به ویروس کرونا ( تکمیل فرم ، بررسی علایم ، در صورت نیاز مراجعه به اتفاقات ، واحد تریاژ)
 4. مراجعه مجدد به پذیرش طبقه همکف، به منظور پیگیریهای لازم در مورد معرفی نامه بیمه تکمیلی و پرداخت وجه علی الحساب هزینه آنژیوگرافی(مراجعه به حسابداری ترخیص در صورت امکان صدور معرفی نامه آنلاین، و در صورت نیاز مراجعه به صندوق )
 5. مراجعه به پذیرش طبقه همکف به منظور ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی، تشکیل پرونده و تکمیل فرمهای مورد نظر و ثبت سیستمی مشخصات بیمار توسط متصدی پذیرش
 6. مراجعه به آزمایشگاه(طبقه همکف)، نوارقلب(طبقه همکف،ورودی درمانگاه) و رادیولوژی(طبقه زیرزمین) بر اساس راهنمایی متصدی پذیرش
 7. مراجعه به پذیرش طبقه همکف، تحویل دادن قبض آزمایش و سایر مدارک به متصدی پذیرش و تحویل گرفتن فرم آمادگی و دریافت آموزشهای لازم
 8. مراجعه در ساعت مقرر به اتاق آمادگی بخش پست آنژیو در روز آنژیوگرافی  و ارائه اطلاعات لازم به پرستار اتاق آمادگی به منظور تکمیل اوراق پرونده
 9. پوشیدن لباس مخصوص و انتظار جهت فراخوان به بخش آنژیوگرافی

مراجعین محترم، بعضی از مراحل فوق با توجه به و ضعیت ابتلا به ویروس کرونا، نوع بیمه پایه و تکمیلی و قوانین مربوطه(مانند سقف بیمه تکمیلی، امکان صدور معرفی نامه آنلاین و ...)، مدارک مورد نیاز، دستورات پزشک و .... ، در هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت بوده و نیازمند مراجعه به سایر واحدها یا طبقات می باشد، به دلیل موانع فیزیکی موجود در فضای ساختمان بیمارستان، امکان متمرکز کردن واحدها در یک طبقه وجود ندارد، از این بابت از شما پوزش می خواهیم و از اینکه با صبوری و آرامش خود ، در ایجاد نظم و تسریع در انجام امور ما را یاری می رسانید، سپاسگزاریم.

مشاهده توضیحات تکمیلی مراحل پذیرش بیماران آنژیوگرافی  
 
 
 1. مراجعه به پذیرش طبقه همکف با در دست داشتن دستور پزشک جهت رزرو نوبت آنژیوپلاستی
 2. مراجعه به پذیرش طبقه همکف در تاریخ و ساعت تعیین شده برای تشکیل پرونده
 3. انجام بررسی های لازم در زمینه ابتلا به ویروس کرونا ( تکمیل فرم ، بررسی علایم ، در صورت نیاز مراجعه به اتفاقات ، واحد تریاژ)
 4. مراجعه مجدد به پذیرش طبقه همکف ، به منظور پیگیریهای لازم در مورد معرفی نامه بیمه تکمیلی (مراجعه به حسابداری ترخیص در صورت امکان صدور معرفی نامه آنلاین)
 5. مراجعه به پذیرش طبقه همکف یک روز قبل از آنژیوپلاستی برای پیگیری امور (وجود همراه الزامی است)
 6. مراجعه به واحد تدارکات جهت تعیین هزینه استنت
 7. مراجعه به صندوق و پرداخت هزینه استنت
 8. مراجعه به تدارکات و تحویل فیش
 9. مراجعه به پذیرش آنژیوگرافی - ارجاع به صندوق و پرداخت هزینه علی الحساب آنژیوپلاستی
 10. مراجعه به پذیرش طبقه همکف و تحویل رسید تدارکات و صندوق و تشکیل پرونده و تکمیل فرمهای مورد نیاز و ثبت سیستمی مشخصات بیمار توسط متصدی پذیرش
 11. مراجعه به آزمایشگاه(طبقه همکف)، نوارقلب(طبقه همکف ، ورودی درمانگاه) و رادیولوژی(طبقه زیرزمین) بر اساس راهنمایی متصدی پذیرش
 12. مراجعه به پذیرش طبقه همکف ، تحویل دادن قبض آزمایش و سایر مدارک به متصدی پذیرش و تحویل گرفتن فرم آمادگی و دریافت آموزشهای لازم( در صورتی که بیمار بستری باشد، مدارک می بایست به مسئول شیفت بخش مورد نظر تحویل داده شود تا هماهنگی های لازم انجام شده و مقدمات لازم جهت آمادگی بیمار و انتقال وی به بخش آنژیوگرافی جهت انجام آنژیوپلاستی فراهم گردد) 
 1. مراجعه بیماران در ساعت مقرر به اتاق آمادگی بخش پست آنژیو در روز آنژیوپلاستی و ارائه اطلاعات لازم به پرستار اتاق آمادگی به منظور تکمیل اوراق پرونده
 2. پوشیدن لباس مخصوص و انتظار جهت فراخوان به بخش آنژیوگرافی
مراجعین محترم، بعضی از مراحل فوق با توجه به و ضعیت ابتلا به ویروس کرونا، نوع بیمه پایه و تکمیلی و قوانین مربوطه(مانند سقف بیمه تکمیلی، امکان صدور معرفی نامه آنلاین و ...)، مدارک مورد نیاز، دستورات پزشک و .... ، در هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت بوده و نیازمند مراجعه به سایر واحدها یا طبقات می باشد، به دلیل موانع فیزیکی موجود در فضای ساختمان بیمارستان، امکان متمرکز کردن واحدها در یک طبقه وجود ندارد، از این بابت از شما پوزش می خواهیم و از اینکه با صبوری و آرامش خود ، در ایجاد نظم و تسریع در انجام امور ما را یاری می رسانید، سپاسگزاریم.

مشاهده توضیحات تکمیلی مراحل پذیرش بیماران آنژیوپلاستی  

رای شما به این مطلب چیست؟

+9