پرستار و مامای نمونه

 • جناب آقای بیژن عابدی (سوپروایزر بالینی)
 • سرکار خانم زینب موسوی (پرستار اتفاقات)
 • سرکار خانم سارا سرداریان (پرستار کووید)
 •  جناب آقای مهرداد پالیزدان (icu جراحی قلب)
 • سرکارخانم زهرارجبی (کمک بهیار ICU نوزادان)
 • سرکار خانم حنا دهقانی  (زنان و زایمان 2)
 • سرکار خانم مریم احمدی (سرپرستار اتفاقات)
 • سرکار خانم زهرا زراعت کار (جراحی 2)
 • سرکار خانم الهام آسمانی (پست سی سی یو 2)
 • جناب آقای عبدالرحمان قربانی (کمک بهیار CSR)
 • سرکار خانم یکتا بهجت  (اورژانس نوزادان)

رای شما به این مطلب چیست؟

0