لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

اولویت های پژوهشی

1. نحوه استقرار کامل نظام محاسبه بهای تمام شده بر اساس هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و ارتباط آن بابودجه ریزی بر مبنای فعالیت

2. سنجش کارایی بخش ها و واحدها بر اساس رویکرد DEA

3.نحوه پیاده سازی نظر به محدودیت ها به منظور افزایش کارایی اتاق های عمل و بخش های درمانی

4. عوامل موثر بر افزایش تعلق سازمانی و رضایت شغلی در کادر درمانی

5. استرس شغلی و کار شیفتی

6. افزایش ایمنی بیماران عوامل موثر در کاهش احتمال بروزخطا در فرآیندهای مراقبتی / درمانی

7. رژیم های غذایی مناسب برای بیماران قلبی درطول اقامت در بیمارستان

8.زنجیره تامین وکاربردهای فناوری اطلاعات در تدارکات بیمارستانی

9. مدارک پزشکی الکترونیک و موانع قانونی

10. عوامل موثردر رضایت بیماران

11. کاربرد تیوری صف در کاهش زمان های انتظارمراجعین

   

 

 

کاربران آنلاین: 1
بازدید ها: 2281
کاربران بازدید کننده: 2221
بازدیدها از این صفحه: 2281