لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

     

 

 

 
معرفی ریاست بیمارستان
 
 

 جناب آقای دکتر محمود تابنده
مدیر عامل بنیاد قلب فارس 
ریاست
بیمارستان کوثر 
متخصص بیماریهای قلب وعروق

(رزومه)     CV

 

DRMahmoodTabandeh