لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

 

 
معرفی ریاست بیمارستان
 
 

 جناب آقای دکتر محمود تابنده
مدیر عامل بنیاد قلب فارس 
ریاست
بیمارستان کوثر 
متخصص بیماریهای قلب وعروق

(رزومه)     CV

 

DRMahmoodTabandeh