لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

بیمه های طرف قرارداد داروخانه

تامین اجتماعی (عادی و تاییدی)

کارکنان دولت

خویش فرما

سایر اقشار

روستایی

نیروهای مسلح

نیروهای مسلح بون فرانشیز (جانبازی)

بانک مرکزی

مسوولین داروخانه بیمارستان کوثر

مسوول فنی صبح
داروخانه

آقای دکتر محمد شهریاری

مسوول فنی صبح
داروخانه

خانم دکتر مرضیه
 حسین پور

مسوول فنی عصر داروخانه

خانم دکتر منصوره محمدی

 مدیر داخلی داروخانه

خانم زهرا یزدانی  

 

 

 
       داروخانه بیمارستان کوثر شامل دو بخش  میباشد


          1.
   
بخش سرپایی

          2.    بخش بستری

 

           بخش سرپایی

1.    پذیرش کردن و آماده کردن نسخه درمانگاه بیمارستان

2.    کنترل شرایط نگهداری داروها از نظر دما و رطوبت

3.    مرتب بودن قفسه های داروئی و نظافت آنها

4.    تکمیل کردن قفسه های دارویی

5.    بررسی تاریخ انقضاء داروهای (هر سه ماه یک  بار)

6.    درخواست دارو از انبار دارویی

7.    پاسخگویی به سوالات دارویی بیماران

8.    تهیه داروهای کمیاب

9.    آمارگرفتن داروهای پرفروش جهت پیشگیری  از اشتباه (دو بار در روز )

 

         بخش بستری

1.    ذخیره کردن داروهای دشارژ شده  توسط بخش

2.    پرینت گرفتن داروهای درخواستی  بخش

3.    آماده کردن تک تک نسخه های بخشهای بیمارستان در سبد جداگانه

4.    پرکردن قفسه داروئی از استوک داروخانه

5.    درخواست کسری دارو از انبار

6.    تحویل داروهای بخشهای مربوطه

7.    درخواست سرم از انبار جهت اتاق سرم

8.    تحویل دادن سرم بخشها از اتاق سرم

9.    آمار گرفتن داروهای پرمصرف دو بار در روز

10.     کنترل شرایط نگهداری داروها از لحاظ دما و زطوبت

11.     ثبت و آماده کردن داروهای استوک بخش

12.     ثبت داروهای مرجوعی از بخش

13.     تعویض نمودن داروهای ترالی بخشها جهت جلوگیری از انقضای آنها ذخیره کردن داروهای بیماران ترخیصی و تحویل دادن آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش تصویربرداری بیمارستان کوثر    داروخانه بیمارستان کوثر  

 

 


ساعات کارداروخانه

روزهای عادی 

از ساعت  7.30  صبح  

تا ساعت 12 شب 

روزهای 

پنجشنبه

از ساعت  7.30  صبح 

تا ساعت 21  شب 

روزهای تعطیل   

از سا عت   8.30 صبح

تا ساعت 17 عصر