لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

     

 

 

 

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

 آقای دکتر ابوطاتب ابراهیم پور 

خانم دکتر  فیروزه افسر  

 

آقای دکتر داریوش ایرانی  

 

آقای دکتر محمد مهدی حسینی  

 
آقای دکتر پیمان حکمتی

 

آقای دکتر حسین خویش دوست  

 

آقای دکتر  محسن رستگاری

دکتر محسن رستگاری یورولوژی 

آقای دکتر فرهاد زرقان

 

خانم  دکتر رکسانا سالمی  

 

آقای  دکتر مسعود صالحی 

 


آقای
  دکتر شهاب الدین صفوی

 

آقای  دکتر شهریار صیغمی 

 


آقای  دکتر ولی الله عزیزی

دکتر ولی الله عزیزی یورولوژیست

آقای  دکتر محسن کروپ

 

آقای  دکتر پرهام مسعودی

 

آقای  دکتر گشتاسب ملک زاده

  آقای دکتر فرهاد میرکاظمی 

 

 

 

بخش تصویربرداری بیمارستان کوثر    داروخانه بیمارستان کوثر