لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

     

 

 

آزمایشگاه تخصصی بیمارستان کوثرآزمایشگاه بیمارستان کوثر که تقریبی آن برابر 526 متر می باشد
 
در قسمت جنوب غربیبیمارستان قرارداد دارد
 


دارای بخش هایی از قبیل :

بانک خون
 
پاتولوژی
 
میکروب شناسی
 
هورمون شناسی
 
سرم شناسی

هماتولوژی

یورین پازازیت

بیوشیمی
 
نمونه گیری

پذیرش

لوله شوئی
آزمایشگاه از دو بخش مجزا از هم تشکیل شده است :


بخش اول : پذیرش و نمونه گیری

بخش دوم : قسمت فنی


 

 

 

 

 

 

بخش تصویربرداری بیمارستان کوثر    داروخانه بیمارستان کوثر  

 

آزمایشگاه 1
دستگاه های آزمایشگاه