لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

 

     
 
گروه جراحی قلب و عروق
 


 

متخصص و جراح قلب و عروق

مدیر گروه جراحان قلب و عروق

 

 

جناب دکتر علی اصغر چرومی

 

 

 

متخصص و جراح قلب و عروق

سرکار خانم دکتر زهرا قنبریان

 

متخصص و جراح قلب و عروق

جناب آقای دکتر مسعود شفیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات و سرویس دهی بیمارستان را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
بالاتر از انتظار
در حدانتظار
پایین تر از انتظار