لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

 
گروه جراحی قلب و عروق
 


 

متخصص و جراح قلب و عروق

مدیر گروه جراحان قلب و عروق

 

 

جناب دکتر علی اصغر چرومی

 

 

 

متخصص و جراح قلب و عروق

سرکار خانم دکتر زهرا قنبریان

 

متخصص و جراح قلب و عروق

جناب آقای دکتر مسعود شفیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات و سرویس دهی بیمارستان را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
بالاتر از انتظار
در حدانتظار
پایین تر از انتظار