لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

 

 بیمارستان کوثر همزمان با انجام خدمات درمانی برای بیماران به منظور آشنایی بیشتر مراجعان و یاد آوری اهمیت سلامت و رعایت اصول پیشگیری از بیماریها به گونه های مختلف در صدد آموزش همگانی برآمده است .این بیمارستان در سایت خود قسمتی را به عنوان آموزش به بیماران در نظر گرفته است که می توانید با مراجعه به آن و دریافت مطالب به مسائل سلامت خود توجه بیشتری مبذول دارید.

آموزش برای بیماران و همراه آنها

پمفلت برای پرسنل