لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

 

 

 بیمارستان کوثر همزمان با انجام خدمات درمانی برای بیماران به منظور آشنایی بیشتر مراجعان و یاد آوری اهمیت سلامت و رعایت اصول پیشگیری از بیماریها به گونه های مختلف در صدد آموزش همگانی برآمده است .این بیمارستان در سایت خود قسمتی را به عنوان آموزش به بیماران در نظر گرفته است که می توانید با مراجعه به آن و دریافت مطالب به مسائل سلامت خود توجه بیشتری مبذول دارید.

آموزش برای بیماران و همراه آنها

پمفلت برای پرسنل