کلیه ومجاری ادراری

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز در بیمارستان کوثر                           

 

   

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر حسین خویش دوست

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر مهدی اقبال

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر شهاب الدین صفوی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر فیروزه افسر

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر محسن رستگاری

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر شهریار ضیغمی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر فرهاد زرقان

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر گشتاسب ملک زاده

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر محمد جواد رجبی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر ولی اله عزیزی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر پیمان حکمتی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر پرویز توکل

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر حیدر ایزد گشت

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر حمید حق شناس

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر عباس سپهری نیا

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر مسعود صالحی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر امیر فرخی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر محسن کروپ

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر زهرا سلمانپور

فوق تخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر بهمن گشتاسب

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر سید حسن میرحسینی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر فرهاد میرکاظمی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر کیومرث ایزدپناه

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر اسماعیل خانلری

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر هادی رضائی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر محمدرضا سلطانی

متخصص کلیه ومجاری ادراری

بهترین متخصص کلیه و مجاری ادرار در شیراز

دکتر مهدی شهریور

متخصص کلیه ومجاری ادراری

رای شما به این مطلب چیست؟

+9