- » مراجعه » در صورت داشتن دستورانجام تست تیلت) سنکوپ (مراحل به چه صورت خواهد بود ؟
جستجو سوال شما:


در صورت داشتن دستورانجام تست تیلت) سنکوپ (مراحل به چه صورت خواهد بود ؟
پاسخ سوال

دستور کتبی پزشک

مراجعه به درمانگاه یک واقع در طبقه همکف (اتاق 10) و دریافت نوبت و فرم

آمادگی

بازگشت به منزل

مراجعه به بیمارستان در روز و ساعت تعیین شده (روز قبل از مراجعه با تماس به شما ساعت مقرر اعلام می شود.)

مراجعه به دستگاه نوبت دهی و دریافت فیش نوبت

مراجعه به پذیرش پس از اعلام شماره شما و ارائه دفترچه بیمه

ارائه قبض به باجه صندوق وپرداخت وجه پرداختی

مراجعه به درمانگاه (اتاق هولتر) و تحویل قبض پرداختی

انتظار جهت انجام تست

نصب دستگاه توسط کادر درمان

بازگشت به منزل

- مراجعه روز بعد ساعت 7:30 صبح به درمانگاه جهت باز کردن دستگاه

انتظار جهت دریافت نتیجه تست (هولتر فشار خون همان لحظه نتیجه اعلام می شود اما در مورد هولتر نوار قلب همان روز ساعت 13:30 بعد از ظهر نتیجه اعلام می شود. (توجه داشته باشید که این تست فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه انجام می شود).


اطلاعات
کمیته
مراجعه
تاریخ اضافه شده
1398-02-08 02:59
نمایش
513