دکتر محمود تابنده

            دکتر محمود تابنده

رییس بیمارستان کوثر

مدیرعامل بنیاد قلب فارس