مشخصات فیزیکی بخش :بخش پست آی سی یو با 23 تخت فعال در طبقه چهارم بیمارستان کوثر واقع شده است اتاق های بخش شامل: 10 اتاق بستری -2 اتاق مربوط به پزشکان کشیک و پزشک بیهوشی – اتاق ملحفه – اتاق آموزش به بیمار – اتاق دارو – اتاق ویلچر – انبار وسایل بخش – انبار ملحفه – سرویس بهداشتی بیماران و کارکنان – اتاق استریلایزور – اتاق تی شو – اتاق همپر

تجهیزات این بخش شامل :
ساکشن –دی سی شوک – سرنگ پمپ  – مانیتور بد ساید – مانیتورمرکزی –دستگاه نوارقلب – گلوکومتر –ویلچر –برانکارد- سیستم کامپیوتر

پذیرش بخش:  بیمارانی که جهت جراحی قلب کاندید شده اند،ابتدا در این بخش بستری شده و پس به اتاق عمل قلب منتقل میشوند. همچنین بیمارانی که عمل جراحی قلب بر روی آنها انجام شده پس از طی دوران حاد از بخش ICU2 به این بخش منتقل میشوند.